RODO

klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Firma Produkcyjno-Handlowa „Kolorex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: Aleja Generała Władysława Sikorskiego 447, 35-304 Rzeszów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045525, NIP: 813-31-93-580, REGON: 691534172, dalej zwany „Spółką”

2. Kontakt do Administratora:
adres pocztowy: Firma Produkcyjno–Handlowa KOLOREX Sp. z o.o., 35–304 Rzeszów, ul. Generała Władysława Sikorskiego 447;
e-mail:biuro@kolorex.pl;
telefon:+48 17 229 15 80.

3. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także – w wyraźnie wskazanych wypadkach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.

4. W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego i personalnego, także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, to Administrator niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy, w celu realizacji których będzie przetwarzała dane.

6. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a) udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie w ramach formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: biuro@kolorex.pl,[art. 6 ust. 1 lit. b, Rozporządzenia],
b) przedstawienia oferty na produkt oferowany przez Spółkę lub usługę świadczoną przez Spółkę, [art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia],
c) realizacja zobowiązań umownych, zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnieniu poprawnej jakości usług – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, [art. 6 ust. 1 lit.b, c Rozporządzenia],
d) wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami, [art. 6 ust. 1 lit. c, Rozporządzenia],
e) zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami, [art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia], oraz – pod warunkiem wyrażenia zgody,
f) marketing bezpośredni i personalny [art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia].

7. Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody znajduje się poniżej i jego wyrażenie nie jest wymagane, ale jest konieczne do dokonywania takich czynności, jak np.:
a) wysłanie kartek świątecznych,
b) informowanie o szkoleniach, imprezach, konferencjach, spotkaniach, etc. organizowanych bądź współorganizowanych przez Administratora.

Jednocześnie informujemy, że w żaden sposób nie nadużywamy komunikacji marketingowej z Państwem.

8. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w wypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

9. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa księgowa/ prawna/informatyczna/BHP.

10. Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem, a osobą, której dane osobowe dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, a Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, to w konsekwencji Administrator niniejszym informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej. Administrator informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej wypadkach jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z powyższym poprzez zawarcie umowy z Administratorem bądź wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą upubliczniła swoje dane w zakresie komunikacji elektronicznej z Administratorem.

11. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a. samodzielnego wglądu do swoich danych;
b. zgłosić żądania sprostowania danych Administratorce na adres poczty mailowej: biuro@kolorex.pl
c. w zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 list. b Rozporządzenia i ich przetwarzanie jest konieczne do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego, dane te nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane, prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej: biuro@kolorex.pl
d. przeniesienia danych, które może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej: biuro@kolorex.pl
e. dane osoby wskazane w umowie zawieranej ze Spółką są warunkiem zawarcia umowy, ponieważ są niezbędne do prawidłowego jej wykonania oraz spełnienia obowiązków podatkowych ciążących zarówno na Administratorze jak i osobie, której dane dotyczą.

12. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a. samodzielnego wglądu do swoich danych osobowych,
b. zgłoszenie żądania sprostowania danych Administratorowi na adres poczty mailowej: biuro@kolorex.pl
c. prawo żądania usunięcia, graniczenia przetwarzania lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej: biuro@kolorex.pl

13. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed jej cofnięciem.

14. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej: biuro@kolorex.pl

15. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.